GIS แผนที่จัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
บริษัทฯ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการทำแผนที่จัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยทีมงานได้มีการจัดทำให้สอดคล้อง
ตามกฏระเบียบของกระทรวงฯ ฉะนั้นไว้ใจได้ในงานบริการของเราที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวัง

บริการรับเป็นที่ปรึกษาและออกแบบจัดทำแผนที่จัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
          ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อนำไปใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้จึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนที่ภาษี โดยจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดสำหรับการจัดเก็บภาษี รวมทั้งค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ ทำให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
อย่างแท้จริง ทำให้การจัดเก็บภาษีของหน่วยงานมีระบบข้อมูลที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ทุกหน่วยงานภายใน
ท้องถิ่นก็สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          ฉะนั้นเพื่อให้ หน่วยงาน มีข้อมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และมีฐานข้อมูลสำหรับการบริหารงาน จึงได้จัดทำ “โครงการจัดทำแผนที่จัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลรายละเอียดด้านรูปร่าง ลักษณะ และขนาดของที่ดิน โรงเรือน อาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่
 2. เพื่อเป็นการรวบรวมบรรดาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินแต่ละรายเข้าไว้ด้วยกันในทะเบียนทรัพย์สิน
 3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ สามารถทราบว่าเจ้าของทรัพย์สินรายใดมีทรัพย์สินอยู่มากน้อยเพียงใดและตั้งอยู่ ณ ที่ใด
 4. เพื่อใช้ในการจัดเก็บ เร่งรัด ตรวจสอบ และติดตามรายได้และภาษีของหน่วยงานด้านการจัดเก็บรายได้
 5. เพื่อให้เทศบาลสามารถอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนผู้มาติดต่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้มากกว่าเดิม
 6. เพื่อให้เทศบาลสามารถกำหนดอัตราภาษีได้อย่างถูกต้อง และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณงบประมาณ

 1. จำนวนประชากร
 2. จำนวนครัวเรือน
 3. จำนวนหมู่บ้าน
 4. พื้นที่กี่ตารางกิโลเมตร
 5. ชื่อเทศบาล ตำบล และเมือง

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. การหาพิกัดหลักเขตด้วยระบบ UTM โดยใช้ GPS
 2. การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
 3. การสำรวจข้อมูลภาคสนาม
 4. การตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิค
 5. การเขียนแผนที่เชิงตัวเลข
 6. การจัดทำแผนที่แม่บทด้วยระบบ UTM
 7. การจัดทำระบบแผนที่และฐานข้อมูล
 8. การจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 9. การจัดทำการเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรมและฐานข้อมูล
 10. การจัดทำคู่มือการใช้งาน และทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ อบต. ให้มีความชำนาญในการใช้งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ประโยชน์

 1. ทำให้ทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญ เกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตของท้องถิ่นทั้งหมด เช่น รูปร่าง ขนาด ลักษณะ ที่ตั้ง เจ้าของ
  การใช้ประโยชน์แบะการเสียภาษี
 2. ทำให้สามารถกำหนดอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นธรรม
 3. ทำให้สามารถจัดเก็บ เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ และรวดเร็วยิ่งขึ้น
 4. ทำให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธภาพ
 5. ทำให้ท้องถิ่นมีรายได้มากขึ้น

                ผลงานของเรา           โบวชัวร์

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
                  เบอร์ 0-2831-7299 ต่อ 341-345